تناوب

تناوب، فیلمی راجب مردی که از داخل سلول زندان سعی می کند با صدایی که از بیرون از زندان می آید ارتباط برقرار کند.  

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز