تناوب

تناوب، فیلمی راجب مردی که از داخل سلول زندان سعی می کند با صدایی که از بیرون از زندان می آید ارتباط برقرار کند.  

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی