تنازع

تنازع فیلمی از مسعود حاتمی ،انسان برای تنازع بقاء انسانیت را هم می تواند زیر پاهایش بگذارد.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی