بی سرزمین تر از باد

بی سرزمین تر از باد، خانواده‌ای که هنگام خروج غيرقانونی از مرز، پسر هشت ساله‌‌ی خود را گم کرده، پس از مدتی کودک خود را در سوئد پيدا می‌کنند.

دسته بندی در هاشور

تبرئه

تبرئه

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها