بین ما

ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍ ﮐﺘﮏ ﻣﻴﺰﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز