بویس

آندرس ویل جزئیات زندگی و کار مجسمه ساز و هنرمند اجرای قرن بیستم، ژوزف بویز را شرح می‌دهد.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز