برگ ها آهسته می ریزند

 فیلم «برگ ها آهسته می ریزند» بحران مالی زندگی آرام و عاشقانه زوج جوانی را به چالش کشیده است که سعی دارند به هر شکل ممکن از این بحران عبور کنند.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی