برشی از یک زنگی

زن از بیرون وارد خانه می شود و مرد شروع میکند به دعوا کردن با زن که چرا با این سر و وضع از خانه بیرون رفته و جدایی بینشان سر می گیرد...

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز