برای همیشه

زندگی یک ترنس(ترا جنسی) از زمانی که متوجه می شود زنی در مغزش با او صحبت می کند. انسانی که به دنبال خود می گردد و درگیری در مغزش بالا می گیرد و در پایان خود را پیدا می کند.

دسته بندی در هاشور

روشنایی

روشنایی

شکستن

شکستن

پایپ

پایپ