بازدم

پدر به همراه پسر بعد از سالیان طولانی به روستایش باز می گردد تا استخوانهای پدرشان را خاک کنند. پسر می خواهد به پدر بگوید که پایان عمرش نزدیک است.

دسته بندی در هاشور

زاپاتا

زاپاتا

سگ جون

سگ جون

هاله دیروز

هاله دیروز