باد هروقت که بخواهد می وزد

باد هروقت که بخواهد می وزد، یک گروه فیلمسازی در آخرین روز، در حال ضبط آخرین پلان فیلم " باد هر وقت که بخواهد می وزد"هستند که بادسازشان خراب می شود... همه برای درست کردن بادساز تلاش می کنند ولی دستگاه درست نمی شود، کم کم بروز مسائل حاشیه ای باعث می شود تا فراموش کنند برای چه کاری آنجا هستند...

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی