او یا او

زن و مرد جوانی در جاده‌ای کوهستانی گیر افتاده‌اند. آنها برای نجات به یک پیرمرد راننده پناه میبرند اما اتفاقاتی در مسیر رخ میدهد که خارج از کنترل آنها است.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی