آزاده

آزاده می خواهد برای آخرین بار به دیدن پدرش برود، ولی مادر و برادر او اجازه نمی دهند.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی