آرداک

آرداک، من منتظر می مانم، نه به خاطر اینکه مطمئن باشم برمی گردی، به خاطر اینکه راه دیگری ندارم.

دسته بندی در هاشور

آخرین قطعه

آخرین قطعه

سفر از میان رنگها

سفر از میان رنگها

برچسب های نامرئی

برچسب های نامرئی