آخرین قطعه

پدرام به دلیل فوت پدرش از زندان یک روز مرخصی گرفته است و در این یک روز می خواهد به کمک وکیلش سپیده فرار کند و زمانی که این موضوع را با همسرش در میان می گذارد...

دسته بندی در هاشور

برای همیشه

برای همیشه

زمان

زمان

یاد من باشد

یاد من باشد