توضیحات

«چاووش؛ از در آمد تا فرود» نگاهی است مستند، از دل چاووش به کانون موسیقی چاووش؛ تولد، رشد و روند تاثیرپذیری اجتماعی بر این افراد و تاثیرگذاری هنر و آثارموسیقایی این جمع بر همدیگر و بر جامعه را از چشم و زبان کانون چاووش ببینیم و بشنویم.