قصه بولوار

درباره شبهای مستند هاشور

"شب های مستند هاشور" ویژه برنامه ای است که در آن نمایش یک فیلم مستند مطرح را برای شما تدارک دیده ایم.
این هفته: آغاز نمایش "قصه بولوار" از 1399/10/17
در هاشور تلاش می کنیم مستندها بهتر دیده شوند.امیدواریم فرصتی را فراهم آوریم که تولید و توزیع به یک چرخه کامل بدل گردد و درآمد حاصل، سینمای مستقل را زنده تر و پویاتر نگه دارد.