میوه ها روی درخت مانده اند

قسمت اول

میوه ها روی درخت مانده اند مستندی است که به برسی مشکلات صنعتی در کشاورزی و نقشی که کشاورزان در استقلال کشور دارند می پردازد.ایرانی ها 120 قرن است که کشاورزی می کنند؛ و در عرصه کشاورزی قدیمی ترین سابقه را در جهان دارند. واقعیت اینه کشور ما با وجود ظرفیت بالا برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی کشاورزی در دنیا، دچار مشکلات و چالش های زیادی شده است که همین امر موجب عقب موندگی جدی کشاورزی کشور ما شده. واقعا چه شد که کشاورزهایی با اون سابقه زیاد، امروز در تدبیر مسائل حرفه پدری خویش، در این تنگنای سخت قرار گرفته اند؟  

قسمت دوم

میوه ها روی درخت مانده اند مستندی است که به برسی مشکلات صنعتی در کشاورزی و نقشی که کشاورزان در استقلال کشور دارند می پردازد.ایرانی ها 120 قرن است که کشاورزی می کنند؛ و در عرصه کشاورزی قدیمی ترین سابقه را در جهان دارند. واقعیت اینه کشور ما با وجود ظرفیت بالا برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی کشاورزی در دنیا، دچار مشکلات و چالش های زیادی شده است که همین امر موجب عقب موندگی جدی کشاورزی کشور ما شده. واقعا چه شد که کشاورزهایی با اون سابقه زیاد، امروز در تدبیر مسائل حرفه پدری خویش، در این تنگنای سخت قرار گرفته اند؟  

قسمت سوم

میوه ها روی درخت مانده اند مستندی است که به برسی مشکلات صنعتی در کشاورزی و نقشی که کشاورزان در استقلال کشور دارند می پردازد.ایرانی ها 120 قرن است که کشاورزی می کنند؛ و در عرصه کشاورزی قدیمی ترین سابقه را در جهان دارند. واقعیت اینه کشور ما با وجود ظرفیت بالا برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی کشاورزی در دنیا، دچار مشکلات و چالش های زیادی شده است که همین امر موجب عقب موندگی جدی کشاورزی کشور ما شده. واقعا چه شد که کشاورزهایی با اون سابقه زیاد، امروز در تدبیر مسائل حرفه پدری خویش، در این تنگنای سخت قرار گرفته اند؟

قسمت چهارم

میوه ها روی درخت مانده اند مستندی است که به برسی مشکلات صنعتی در کشاورزی و نقشی که کشاورزان در استقلال کشور دارند می پردازد.ایرانی ها 120 قرن است که کشاورزی می کنند؛ و در عرصه کشاورزی قدیمی ترین سابقه را در جهان دارند. واقعیت اینه کشور ما با وجود ظرفیت بالا برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی کشاورزی در دنیا، دچار مشکلات و چالش های زیادی شده است که همین امر موجب عقب موندگی جدی کشاورزی کشور ما شده. واقعا چه شد که کشاورزهایی با اون سابقه زیاد، امروز در تدبیر مسائل حرفه پدری خویش، در این تنگنای سخت قرار گرفته اند؟

قسمت پنجم

میوه ها روی درخت مانده اند مستندی است که به برسی مشکلات صنعتی در کشاورزی و نقشی که کشاورزان در استقلال کشور دارند می پردازد.ایرانی ها 120 قرن است که کشاورزی می کنند؛ و در عرصه کشاورزی قدیمی ترین سابقه را در جهان دارند. واقعیت اینه کشور ما با وجود ظرفیت بالا برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی کشاورزی در دنیا، دچار مشکلات و چالش های زیادی شده است که همین امر موجب عقب موندگی جدی کشاورزی کشور ما شده. واقعا چه شد که کشاورزهایی با اون سابقه زیاد، امروز در تدبیر مسائل حرفه پدری خویش، در این تنگنای سخت قرار گرفته اند؟

قسمت ششم

میوه ها روی درخت مانده اند مستندی است که به برسی مشکلات صنعتی در کشاورزی و نقشی که کشاورزان در استقلال کشور دارند می پردازد.ایرانی ها 120 قرن است که کشاورزی می کنند؛ و در عرصه کشاورزی قدیمی ترین سابقه را در جهان دارند. واقعیت اینه کشور ما با وجود ظرفیت بالا برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی کشاورزی در دنیا، دچار مشکلات و چالش های زیادی شده است که همین امر موجب عقب موندگی جدی کشاورزی کشور ما شده. واقعا چه شد که کشاورزهایی با اون سابقه زیاد، امروز در تدبیر مسائل حرفه پدری خویش، در این تنگنای سخت قرار گرفته اند؟

قسمت هفتم

میوه ها روی درخت مانده اند مستندی است که به برسی مشکلات صنعتی در کشاورزی و نقشی که کشاورزان در استقلال کشور دارند می پردازد.ایرانی ها 120 قرن است که کشاورزی می کنند؛ و در عرصه کشاورزی قدیمی ترین سابقه را در جهان دارند. واقعیت اینه کشور ما با وجود ظرفیت بالا برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی کشاورزی در دنیا، دچار مشکلات و چالش های زیادی شده است که همین امر موجب عقب موندگی جدی کشاورزی کشور ما شده. واقعا چه شد که کشاورزهایی با اون سابقه زیاد، امروز در تدبیر مسائل حرفه پدری خویش، در این تنگنای سخت قرار گرفته اند؟

قسمت هشتم

میوه ها روی درخت مانده اند مستندی است که به برسی مشکلات صنعتی در کشاورزی و نقشی که کشاورزان در استقلال کشور دارند می پردازد.ایرانی ها 120 قرن است که کشاورزی می کنند؛ و در عرصه کشاورزی قدیمی ترین سابقه را در جهان دارند. واقعیت اینه کشور ما با وجود ظرفیت بالا برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی کشاورزی در دنیا، دچار مشکلات و چالش های زیادی شده است که همین امر موجب عقب موندگی جدی کشاورزی کشور ما شده. واقعا چه شد که کشاورزهایی با اون سابقه زیاد، امروز در تدبیر مسائل حرفه پدری خویش، در این تنگنای سخت قرار گرفته اند؟

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست