اورسن ولز صحبت می کند

قسمت اول

مستند «اورسن ولز صحبت می‌کند» روایتی است از بیوگرافی نابغه بزرگ کارگردانی و بازیگری و نویسندگی سینما و تئاتر. ولز نه تنها  کارگردان سینما و خالق همشهری کین بوده بلکه بازیگر، مجری، نویسنده، تهیه کننده، طراح صحنه و لباس، ایده پرداز، شکسپیرشناس، مستند ساز، سریال ساز، صاحب روش قصه گویی، شعبده باز و سرگرم کننده نیز بود. این مستند در مورد این است که ببینیم چگونه شخصیتی مثل اورسن ولز، اورسن ولز می شود.    

قسمت دوم

مستند «اورسن ولز صحبت می‌کند» روایتی است از بیوگرافی نابغه بزرگ کارگردانی و بازیگری و نویسندگی سینما و تئاتر. ولز نه تنها  کارگردان سینما و خالق همشهری کین بوده بلکه بازیگر، مجری، نویسنده، تهیه کننده، طراح صحنه و لباس، ایده پرداز، شکسپیرشناس، مستند ساز، سریال ساز، صاحب روش قصه گویی، شعبده باز و سرگرم کننده نیز بود. این مستند در مورد این است که ببینیم چگونه شخصیتی مثل اورسن ولز، اورسن ولز می شود.

قسمت سوم

مستند «اورسن ولز صحبت می‌کند» روایتی است از بیوگرافی نابغه بزرگ کارگردانی و بازیگری و نویسندگی سینما و تئاتر. ولز نه تنها  کارگردان سینما و خالق همشهری کین بوده بلکه بازیگر، مجری، نویسنده، تهیه کننده، طراح صحنه و لباس، ایده پرداز، شکسپیرشناس، مستند ساز، سریال ساز، صاحب روش قصه گویی، شعبده باز و سرگرم کننده نیز بود. این مستند در مورد این است که ببینیم چگونه شخصیتی مثل اورسن ولز، اورسن ولز می شود.

قسمت چهارم

مستند «اورسن ولز صحبت می‌کند» روایتی است از بیوگرافی نابغه بزرگ کارگردانی و بازیگری و نویسندگی سینما و تئاتر. ولز نه تنها  کارگردان سینما و خالق همشهری کین بوده بلکه بازیگر، مجری، نویسنده، تهیه کننده، طراح صحنه و لباس، ایده پرداز، شکسپیرشناس، مستند ساز، سریال ساز، صاحب روش قصه گویی، شعبده باز و سرگرم کننده نیز بود. این مستند در مورد این است که ببینیم چگونه شخصیتی مثل اورسن ولز، اورسن ولز می شود.  

قسمت پنجم

مستند «اورسن ولز صحبت می‌کند» روایتی است از بیوگرافی نابغه بزرگ کارگردانی و بازیگری و نویسندگی سینما و تئاتر. ولز نه تنها  کارگردان سینما و خالق همشهری کین بوده بلکه بازیگر، مجری، نویسنده، تهیه کننده، طراح صحنه و لباس، ایده پرداز، شکسپیرشناس، مستند ساز، سریال ساز، صاحب روش قصه گویی، شعبده باز و سرگرم کننده نیز بود. این مستند در مورد این است که ببینیم چگونه شخصیتی مثل اورسن ولز، اورسن ولز می شود.

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست