گوشه های اصفهان

گوشه های اصفهان به بررسی مکتب آوازی اصفهان از اواخر دوران قاجار تا امروز می پردازد. سید رحیم اصفهانی از بنیانگذاران این مکتب بوده همراه نایب ( نی زن ) ، تاج اصفهانی در مکتب سید رحیم آموزش دید و چند دهه سردمدار این مکتب آوازی بود و چون مکتب آموزشی داشت توانست شاگردانی را تربیت کند که امروز مثل اصغر شاهزیدی خود مکتب آموزشی دارد و این مکتب آوازی تا امروز زنده نگه داشته است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست