گاهی اتفاق می افتد

 گاهی اتفاق می افتد مستندی است که در آن به افراد دو جنسیتی و نوع نگاهی که جامعه به آنها دارند و همچنین مشکلات پیش‌رویشان برای عمل جراحی تغییر جنسیت و چالش‌های سخت روانی اجتماعی و دینی مربوطه پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست