کریستین

کریستین، مستند یك زن ایرانی‌ الاصل بزرگ‌ شدۀ سوئد و مقیم آمریكا كه در دوسالگی در بازارچۀ مولوی تهران سر راه گذاشته شده، او برای یافتن پدر و مادر واقعی خود به ایران بازمی گردد. پدر و مادرهای بسیاری در آن سال‌های دور دختران‌شان را سر راه گذاشته‌اند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست