کارنامه بنیاد کندی

«کارنامه بنیاد کندی» درباره معلمی است که پس از 40 سال به روستای محل خدمتش برمی گردد تا شاگردانش را ببیند. اما هیچ یک از شاگردان در روستا نیستند. آنها به حاشیه شهر تهران آمده اند و هرکدام به کاری اشتغال دارند.
هیچ کدام از شاگردها بیشتر از چهار کلاس درس نخوانده اند، اما تشکیل زندگی داده و آبرومندانه زندگی می کنند. معلم تصمیم می گیرد در ذهنش به هر یک از آنها یک نمره قبولی و کارنامه زندگی موفق بدهد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست