پیر پسر

این مستند در رابطه با مشکلات و رابطه ی کارگردان با خانواده اش می باشد، او پسری 30 ساله است و به دلیل موارد اقتصادی امکان استقلال پیدا کردن و جدا شدن از خانواده اش را ندارد.
کارگردان دلیل نداشتن این استقلال را و وجود این وضعیت را پدرش میداند، این مستند (پیر پسر)، مستندی سلف پرتره و خودبیانگر می باشد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

خاطرات سینما

خاطرات سینما

در جستجوی زن

در جستجوی زن

ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی