نیایش در مسیر زمان

نیایش در مسیر زمان مستندی که به بررسی ادیان مختلف از قبل از تاریخ تا کنون پرداخته است و با کنکاش سیر پرستش خدای یــکتا را به تصویر درآورده.
همچنین گواه و مستنداتی برای مبعوث شدن پیامبر اکرم(ص) و خاتم بودن وی از دیگر ادیان بیان کرده و همچنین نیایش‌های ادیان مختلف را با هم و به صورت مشترک در ایران نشان می‌دهد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست