نو کیسه ها

تحلیل اقتصاد در حال و گذشته توسط پژوهشگران و اقتصاد دانان و جامعه شناسان ؛ شرایط رفتاری نوکیسه ها و قشر ضعیف و متوسط در حال و گذشته

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

خاطرات سینما

خاطرات سینما

در جستجوی زن

در جستجوی زن

ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی