نرگس و مژگان

دوستی بعد از 20 سال هم کلاسی اش را پیدا میکند و وقتی که با هم قرار میگذارند متوجه می شود درگیر بیماری سخت و طاقت فرسای سرطان شده است و باید سریع عمل شود، هم کلاسی اش به خاطر او موهای خود را کچل میکند و دوران سخت این بیماری در کنار دوستش می ماند و تنهایش نمیگذارد ولی بعد از 7 سال خودش درگیر این قضیه می شود در طی این مسیر سخت رفته رفته کم می آورد...

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

خاطرات سینما

خاطرات سینما

در جستجوی زن

در جستجوی زن

ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی