مسجد جامع

منوچهر طیاب در مستند «مسجد جامع»، مسجد جامع اصفهان را به عنوان یک اثر معماری قابل توجه تصویر می کند، مسجد جامع اصفهان مانند مساجد جامع کهن دیگر شهرها، شیوه های معماری دوره های مختلف را دارد.
این مسجد در دوره سلجوقی ساخته و در دوره های ایلخانی، تیموری و صفوی بخش های گوناگون به بنای اولیه اضافه شد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست