مدرسه گوشه حیاط

مستند «مدرسه گوشه حیاط» روایت گر همسایگان افغانستانی است که سال ها در گوشه زندگی ایرانی ها جا دارند، در دورانی فرزندان همسایه به مدارس رسمی پذیرفته نمی شدند به خصوص آن ها که کارت اقامت نداشتند.
بانوی ایرانی برای این گوشه نشینان در گوشه حیاط خانه خود مدرسه ای فراهم آورده است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست