مانکن های قلعه حسن خان

فیلم «مانکن های قلعه حسن خان» برداشتی آزاد از تولید و توزیع و استفاده از مانکن های تجاری است. به نحوی که گاهی آنها را دارای شعور بازنمایی می کند.
آنها از کارگاهی که در آنجا ساخته شده اند ، توزیع شده و در مکان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. موقعیت هایی که بسیار تمثیلی و تاویل پذیرند.
در این فضا ما ناظر آنها هستیم و گاهی هم آنها ناظر دنیای ما.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست