فروغ کوچه بن بست

تاریخ تحصیل زنان در ایران و پرورش زنان پیشرو در این زمینه به وجود مدارسی تاثیرگذار چون فروغ است. این مستند در راستای معرفی این مدرسه تاریخی تاثیرگذار با قدمتی 120 ساله به حق تحصیل زنان و تلاش های آنان در راستای رسیدن به این حق اشاره دارد.

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین