غریق عشق

«غریق عشق» حکایت جوانمردی آملی به نام حسین ابراهیمیان است که برای نجات انسانی گرفتار در دریای طوفانی، در حضور جمعی به تماشا نشسته بی محابا به دریا می زند و غریق را نجات می دهد اما خود غرق دریا می شود.
این مستند به روایت منش و روش او در حلقه دوستان و خانواده و تأثیر بر آمده از این اتفاق بر آنان می پردازد. شور و سوزی خاص و تأثیر برانگیز از سوی پدر و دیگر بستگان و دریغ از دست دادن و جای خالی او وجه غالب این مستند است.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست