شیر صحرا

شیر صحرا روایتی از زندگی سرلشگر شهید حسن آبشناسان می باشد، به دلیل شجاعت بسیار زیاد او همه او را به این عنوان میشناختن.
این مستند شامل فراز و نشیب زندگی ایشان از زبان خانواده، نزدیکان و دوستان شهید آبشناسان می باشد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست