شهرزاد

شهرزاد در شب تولدش تصمیم میگیرد بزرگ که شد چه کاره شود، در مسیر بزرگ شدن می‌بیند که دیگران چگونه به آرزوهایشان رسیدند (در مستندی از بزرگان و جوانان هنرهای دراماتیک ایران)، بزرگ که شد، دارد در راه آرزوی کودکی اش گام برمی‌دارد.

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست