شاید که آینده از آن ما

تحصیل کودکان کار افغانستان و مشکلات آن‌ها در این مسیر. آقای موسوی مدیر مدرسه خودگردان، تلاش می‌کند شرایط تحصیل کودکان افغانستان در ایران را فراهم کند و مشکلات و موانع سر راه آن‌ها را مرتفع کند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

خاطرات سینما

خاطرات سینما

در جستجوی زن

در جستجوی زن

ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی