سینمای ایران در جستجوی خوشبختی

قهرمان جوان در سینمای ایران چه واکنشی در مواجه با مشکلات از خود نشان میدهد؟

دسته بندی در هاشور

اتاق امن

اتاق امن

شهرزاد

شهرزاد

نسیه و نقد

نسیه و نقد