سلطان محمد نقاش

سلطان محمد نقاش یکی از بزرگترین هنرمندان تاریخ هنر ایران است که در دوره صفوی و در کارگاه سلطنتی صفویان مکتب دوم نگارگری تبریز را پایه ریزی نمود.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست