زمستان چای

زمستان چای مصاحبه با چندین کشاورز و تولید کنندگان صنعت چای در ایران و کارخانه داران و دیگر دست اندر‌کاران صنعت چای کشور و سندیکا‌های مربوط وضعیت کشت چای را بررسی می‌کند و روند رو به زوال آن‌ را به زمستان تشبیه می‌کند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

خاطرات سینما

خاطرات سینما

در جستجوی زن

در جستجوی زن

ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی