رفتن یا نرفتن

چهار روایت موازی از مهاجرت ایرانیان از کشور... (احساسات آدما، کودکی شون، وابستگیاشون،  تو هیچ چمدونی جا نمیشه).

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین