دوستان و برادران

«دوستان و برادران» روایت موازی دو جوان بلوچ که یکی در دانشگاه و دیگری در حوزه علمیه تحصیل می کند. فیلم به تفاوت ها و شباهت های نگاه این دو جوان به جامعه اطرافشان می پردازد.
در این رفت و برگشت بین دو نگاه علت - معلولی و علمی و نگاه دینی ، تماشاگر به درک بهتری از فضای این دو جوان و جهان بینی آنها می رسد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست