دوکمانچه

دو کمانچه حکایت دو مرد است که هر دو کمانچه می نوازند و پنجاه ساله اند. هر دو در اوج مهارت حرفه ایی، یکی اما در فقر دست و پا می زند و آن دیگری در آغوش خوشبختی است.
شنیدن دو نوای کمانچه از دو شخص متفاوت. یکی با امید و رضایت، با توانایی در منعطف نمودن نوای سازی کهن با حال و هوای زمان خود، دیگری اما، مردی از بندر ترکمن ، نامید و بدون رضایت از وضعیت خخویش، با به میراث داشتن نوای سازی کهن از گذشتگان، از ناکامی ها و موانع بر سر راهش در تلاش کسب آنچه در خور خود می داند است.
هر کدام  با چه نگرشی، جاده ی عمر را گذرانده اند که به دو مقصد متفاوت رسیده اند؟

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست