دستهایم را در باغچه می کارم

دستهایم را در باغچه می کارم روایت سکینه است، او این گونه می گوید که در زندگی اش سه اشتباه مرتکب شده است. او سه بار ازدواج کرده!
اکنون باید سفره ایی به تنهایی پر کند که هفت دست به رویش دراز می شوند. او باید هفت روز هفته، 30 روز ماه و 12 ماه سال کار کند.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست