خونه ما

حسین موفق خواننده مشهور آهنگ های کوچه بازاری با وقوع انقلاب, بیکار و مجبور به مهاجرت از ایران می شود. اکنون پس از سالها پسران وی در خانه ای مرموز روزگار خود را می گذرانند.

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین