جنبل

"جنبل" از روزگاران دور مردم جزیره رسم داشتند رخت مردگانشان را به دریا سپارند، تا مادر دریا، آنها را بدل به اهل خیال کند.
 موسای جهله نواز، از لابه لای رختهایی که دریا به ساحل انداخته، تکه های زری دوزی شدۀ شلوارهای زنانۀ جنوبی را پیدا می کند و با خاکهای رنگین جزیره، تابلوهایی خلق می کند که دریچۀ ورود اوست به دنیای خیال.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست