جایی برای بودن

جایی برای بودن، به پدیده ی بوق زدن! می‌پردازد و اینکه در شهر بزرگی مثل تهران، استفاده غلط از ابزاری بنام بوق، چه مُعضلاتی را برای اهالی این شهر بزرگ بوجود آورده است.
همچنین به خطرات آلودگی صوتی، برای زندگی شهری اشاره می شود.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست