جای خالی آقا و خانم ب

جای خالی آقا و خانم ب روایتی است از «ولی» که 14 ساله ازدواج کرده بچه‌ایی ندارد و این موضوع را بهانه کرده تا همسرش را طلاق داده و ازدواج مجدد کند‌. نا باروری دومین علت طلاق در ایران است.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست