تومور

تومور، قصه جوانی به نام میلاد شکری 26 ساله که به علت تومور مغزی تا به حال چهار بار عمل کرده که همزمان با ازدواجش و بیکار شدنش تومورش دوباره عود می کند.
با توجه به تشخیص پزشک باید هر چه زودتر عمل شود اما او حاضر به جراحی نمی شود . آنچه در او ستودنی است امید و میل به زیستن و روحیه شگفت انگیز اوست.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست