تنگراه

تنگراه روایتگر خالد از شهر اهواز و یعقوب از شهر تبریز است که برای معالجه سرطان به منطقه ای خوش آب و هوا رفته اند. دکتر بسکی که خود در آن منطقه زندگی می کند به درمان آنها از طریق گیاه خواری و آب درمانی می پردازد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست