تاکسی تهران

تاکسی تهران به تاکسی های عبوری که در سطح شهر به صورت تصادفی در حال نقل و انتقال مسافران هستند و بخشی از زندگی خصوصی مردم تبدیل شده است می پردازد. ناشناس بودن مسافران برای همدیگر موجب تبادل و تعامل محتاطانه ایی می شود که در دیگر فضاهای عمومی دیده نمی شود.
در این فیلم مسافرانی که در تاکسی سوار می شوند  به شکل ناگهانی با دوربین مواجهه شده و کسانی که موافقت می کنند بخشی از این فیلم باشند، به ما در  آشکار سازی بخشی از چشم انداز های پیش بینی شده  شهرشان کمک می کنند.
در این سفرهای شهری دروغ های آشنا و موضوع های قابل لمس، در قلب  تضاد ها و شگفتی های شهر، در بین نگرانی های روزانه در جعبه نظرات و انتقادات خصوصی متحرک ابراز می شود.

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست