بی شناسنامه ها

«بی شناسنامه ها» درباره بخشی از جمعیت استان سیستان و بلوچستان است که به دلایل تاریخی - سیاسی و اجتماعی تاکنون نتوانسته اند شناسنامه دریافت کنند و از حمایت های اجتماعی دولت مانند بیمه و یارانه محروم هستند.
نداشتن اوراق هویت عاملی است که به سمت بیکاری و کارهای خلاف کشانده شوند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

خاطرات سینما

خاطرات سینما

در جستجوی زن

در جستجوی زن

ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی