به کجا می رویم؟

مستند به کجا می رویم؟ فیلمی هشدار دهنده در خصوص مشکل پسماندها و تبعات زیست محیطی ناشی ار آن است. سالهاست که معضل زباله ها در استانهای شمالی کشور، حل نشده و جنگلها، آبهای زیرزمینی و محیط زندگی را آلوده کرده است.
این مستند نشان می دهد که چگونه به آسانی پسماندها عادی رودخانه ها و آب های شیرین را آلوده می کند و شهروندان چه نقش مهمی با سبک زندگی خود در آلوده کردن یا پاک نگاه داشتن محیط زیست اطراف خود دارند.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اتاق امن

اتاق امن

شهرزاد

شهرزاد

نسیه و نقد

نسیه و نقد